DPS Czarne

Warunki przyjęcia

Osoba chcąca zamieszkać w naszym Domu powinna złożyć podanie z prośbą o umieszczenie w DPS do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W tym przypadku Starosta Powiatu Człuchowskiego.

Odpłatność za pobyt w DPS ponoszą:

mieszkaniec Domu do 70% dochodu,
małżonek, dzieci zgodnie z zasadami zawartymi w umowie z organem wydającym skierowanie,
gmina w wysokości różnicy pomiędzy kosztem utrzymania w placówce a opłatą wnoszoną przez Mieszkańca i rodzinę.
W przypadku braku osób zobowiązanych lub braku możliwości wnoszenia przez nich opłaty, dopłatę do pobytu wnosi gmina.

Osoba zainteresowana otrzymuje pisemną decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania miejsca w DPS. O terminie przyjęcia informuje Dyrektor Domu.

Od dnia 01 marca 2024 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Czarnem wynosi 7.477,40 zł.