08.09.2021 r. Uczestnicy WTZ systematycznie planują a następnie realizują trening ekonomiczny –  ma on na celu wzmocnienie i rozwój umiejętności wykorzystania czynności życia codziennego w obszarze kształtowania i podtrzymywania orientacji w wartości pieniądza i towaru oraz umiejętności planowania wydatków według swoich potrzeb i możliwości. Nasi podopieczni uczą się wartości pieniądza, gospodarowania dochodem, dokonywania przemyślanych zakupów. Realizują  trening najczęściej w sklepach samoobsługowych, detalicznych ale także podczas wyjść do kawiarni czy restauracji. Trening ekonomiczny jest potrzebny, by jak najpełniej uczestnicy naszych warsztatów mogli uczestniczyć w życiu społecznym i by uzyskali jak największą własną samodzielność oraz zaradność życiową.