Celem projektu było „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych,  domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Grant zawarty w umowie przeznaczony był na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też, które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia,  gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmował projekt. Duga część grantu przeznaczona była na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu DPS.

Grantobiorca: Dom Pomocy Społecznej w Czarnem. 

Umowa nr: COVID.19.11.16.

Wartość projektu: 

Całkowita wartość projektu : 54 542,48 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich : 45 908,41 zł. 

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 8 634,07 zł. 

Okres realizacji Grantu: 01.05.2020r. do 31.12.2020r.