Wsparcie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią Covid-19 w ramach projektu ” Pomorskie pomaga” realizowanego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było wsparcie w walce z epidemią Covid-19 pracowników i mieszkańców domów pomocy społecznej , które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym , osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym. 

Grantobiorca: Dom Pomocy Społecznej w Czarnem

Umowa nr: 5/U-ROPS-POWER/2020, Aneks nr 1 z dnia 27.11.2020r.

Wartość Projektu:

Całkowita wartość projektu: 807 650,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 680 687,42 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa: 126 962,58 zł.

Okres realizacji Grantu: 01.05.2020 – 31.12.2020.