Wsparcie pracowników i mieszkańców domów pomocy społecznej w walce z epidemią Covid-19 w ramach projektu ” Pomorskie pomaga” realizowanego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było wsparcie w walce z epidemią Covid-19 pracowników i mieszkańców domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym , osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym. 

Grantobiorca: Dom Pomocy Społecznej w Czarnem.

Umowa nr: 52/U-ROPS-POWER/2020.

Wartość Projektu:

Całkowita wartość projektu: 57 750,00 zł

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 48 671,70 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 9 078,30 zł.

Okres realizacji Grantu: 01.11.2020 – 31.12.2020.