Powiat Człuchowski z siedzibą w Człuchowie (na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Czarnem) otrzymał grant w ramach projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych,  domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. Grant zawarty w umowie w wysokości 54.542,48 zł przeznaczony jest na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też, które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia,  gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt. Duga część grantu przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu DPS.