Powiat Człuchowski z siedzibą w Człuchowie otrzymał grant w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków Unii Europejskiej w ramach Działanie 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Grant zawarty w umowie w wysokości 7.560,00 zł przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Beneficjenci grantu: Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” w Czarnem

Okres wsparcia: 01.09.2020 r. – 27.11.2020 r.